Nộp hồ sơ thuế qua mạng – iHTKK

  • Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK mới nhất Xem thông báo

  • Thông báo việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) HTKK 4.2.1. Xem thông báo
  • Hướng dẫn cài đặt iHTKK: Tải ngay
  • Hướng dẫn sử dụng HTKK: Tải ngay
  • Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ: Tải ngay